BEL 0497/66 40 20
CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND
WIJNWINKEL OPEN
DO - VRIJ: 14U - 18U. ZAT: 10U - 17U
GRATIS VERZENDING
VANAF €150 IN BELGIË
HORECA
VRAAG NAAR ONZE SPECIALE TARIEVEN
 • Facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling op de zetel van Time2Wine, behoudens anders overeengekomen. Een bestelling via onze website wordt vooraf betaald via het online betaalsysteem. Na ontvangst van uw betaling worden dan de goederen geleverd.
 • Bij niet-betaling van de factuur op vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten à rato van 10 % en een schadevergoeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 75 €. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de consument een gelijkaardige vergoeding verschuldigd.
 • Bij laattijdige betaling behoudt Time2Wine zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar prestaties op te schorten.
 • Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven worden betwist.
 • Bij niet- tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
 • De levering van de goederen geschiedt ex works het magazijn van Time2Wine. Onmiddellijk na ontvangst van de goederen, wordt de koper geacht de geleverde goederen na te zien op hun zichtbare gebreken.
 • Klachten moeten binnen de 8 dagen vanaf de levering aan Time2Wine per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde goederen als aanvaard beschouwd.
 • Klachten aangaande verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan aan Time2Wine per aangetekend schrijven worden overgemaakt.
 • Time2Wine kan ten aanzien van handelaren enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar opzettelijke fouten.
 • Ingeval de aansprakelijkheid van Time2Wine wordt weerhouden, zal haar tussenkomst, in zoverre wettelijk toegestaan, beperkt zijn tot de directe schade met expliciete uitsluiting van indirecte schade, zelfs indien Time2Wine vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid tot schade en in ieder geval tot het bedrag dat de klant voor de goederen diende te betalen en beperkt tot de vrijwaringplicht van de leverancier van Time2Wine.
 • Elk geval van overmacht bevrijdt Time2Wine van rechtswege van om het even welke verbintenis zonder enige schadevergoeding kan worden geëist.
  De overeenkomst is van rechtswege ontbonden ingeval van faillissement van de koper.
 • De goederen blijven eigendom van Time2Wine tot algehele betaling van deze goederen. Het risico betreffende de goederen gaat over op het ogenblik van levering.
  Alle vorderingen tussen Time2Wine en de koper maken het voorwerp uit van contractuele schuldvergelijking in de zin van artikel 14 WFZ.
 • Het niet aandringen op de uitvoering van enig bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking ervan. De nietigheid van een bepaling brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee.
 • Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent bevoegd om kennis te nemen van het geschil, onverminderd het recht van Time2Wine om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of plaats van de zetel van de klant of op de plaats waar de verbintenissen tussen partijen zijn ontstaan of dienen uitgevoerd.
 • Time2Wine levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Time2Wine de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Time2Wine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onjuistheden (namen, prijzen, promoties, domeinen, ...) op de website.

 • Time2Wine kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

 • Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@time2wine.be.

 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Time2Wine geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Contacteer ons

Dendermondesteenweg 336
9070 Destelbergen
Christophe: 0497/66 40 20
Michel: 0474/61 19 85

Blijf op de hoogte

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden
Site by Ident-IT
cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram